Geskiedenis 1936-1945

Lindengemeente: 1936 tot 1945.

Op 8 Oktober 1936 het Linden met 670 lidmate afgestig van Waterval. Die gemeente het gegrens aan Waterval, Johannesburg, Johannesburg-Oos, Pretoria-Wes, Roodepoort en Krugerdorp, waar dienste gehou is in vier saaltjies: Linden, Fontainebleau, Fairland en Ferndale. ‘n Markiestent is later by Linden opgerig vir meer ruimte. Northcliff, East Town, Victorypark, Boschkop, Bryanston en Witkoppen was onder andere ook nog deel van Lindengemeente.

Waterval se predikant, ds CA van der Merwe, het ook sy dienswerk voortgesit in Lindengemeente as predikant en konsulent, totdat ‘n predikant beroep sou word. Daar was ook hulp van ds Steyn en Olivier. Vanaf 1937 was ds JHR Bartlett hulpleraar en het ook as arbiter in wyksgeskille tydens die aanvangsjare van die gemeente, opgetree.

Die gemeente het hoofsaaklik uit hoewes en plase bestaan waarvan maar ‘n klein gedeelte binne die munisipale gebied van Johannesburg was. Eers in 1939 is Linden-voorstad by Johannesburg ingelyf. Gemeentelede het swaar gebuk gegaan onder ekonomiese omstandighede. Soms kon die swart manel, wat deur die kerkraad gedra is vir eredienste en kerkraadsvergaderings, nie bekostig word nie.

deBeer

Ds Daniel Ferdinand Bosman (Dan) de Beer

Markiestent

Markiestent

Reeds gedurende Februarie 1937 was predikante beroep en is ‘n kommissie aangestel om die moontlikheid van ‘n pastorie te ondersoek. Ds DFB de Beer is beroep en het aanvaar. Sy eerste kerkraad was op 18 Mei 1937 en op 20 Mei is hy deur die gemeente in die markiestent ontvang waar ds CA van der Merwe die bevestiging en ds WA Malherbe die verwelkomingsrede waargeneem het. Op 7 Junie oorhandig ds Van der Merwe die kerklike boeke aan die kerkraad en neem hy afskeid. In 1938 is die pastorie deur mnr Coetzee voltooi teen ‘n koste van £1 750.

Ds De Beer was in só mate ‘n kampvegter teen die gebruik van drank dat Linden, Fontainebleau, Fairland en Ferndale gedurende sy dienstyd sonder ‘n drankwinkel moes klaarkom. Kerkraadsvergaderings was lank, hy was ‘n voorstander van behoorlike kerkdrag en die kerkraad moes die kerklike tug toepas om sy gesag te handhaaf. In sy ywer het hy op mense se tone getrap en hulle selfs opstandig laat raak. Mev De Beer het haar man deur dik en dun bygestaan en was ‘n ywerige werker in die gemeentelike bedrywighede. Sy was ook daadwerklik betrokke by alle vroue-aksies.

Die gemeente is bygestaan deur ds De Beer gedurende die gevolge van die groot depressie en met die aanbreek van die Tweede Wêreloorlog. Tye waarbinne mense sterk beginselgerigte leiding nodig gehad het. Die nasleep van verskeie kwessies is deur ds De Beer en die kerkraad trotseer:

  • gemeente grense;
  • strominge rondom die gebruik van die beker en kelkies by die nagmaal;
  • die groot besluit om kerk te bou;
  • die afstigting van Ferndale, Fontainebleau en Fairland met gepaardgaande druk.

Verder was Linden se saaljie, wat nog verlig was met primuslampe, gebruik as kerk, konsert- en ook tentoonstellingsaal. Dit het sekerlik bygedra tot spanningsvolle uitdagings.

Een van die baie hoogtepunte wat die gemeente beleef het was die Ossewa Gedenktrektrek in 1938 toe die Johanna van der Merwe pos-ossewa hier uitgespan het en sy spore in die sement in die voortuin van die NG Kerk Linden vir die nageslag vasgevang is.

Die kerkbouprojek was aan die gang tydens die Tweede Wêreldoorlog toe boumateriaal baie skaars was. Dit het tot gevolg gehad dat ds De Beer op ‘n stadium persoonlik in Knysna moes gaan hout aankoop vir die bouwerk. So het die gemeente ook bygedra om die kerkbouprojek so goedkoop as moontlik af te handel. Op 6 Desember 1941 het ds De Beer die hoeksteen gelê. ‘n Sierlike gebou met preekstoel, matte, meubels, Hammond-orrel, ligtoring, kerkklok en omheining is teen £7 800 gefinaliseer en is op 2 tot 3 Mei 1942 ingewy.

In Junie 1945 aanvaar ds De Beer ‘n beroep as Sekretaris vir Openbare Sedelikheid. Die gemeente neem op 12 Augustus 1945 van hom afskeid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s